Rytmetinė Optos vienuolių malda

Viešpatie, padėk man ramiai sutikti visa tai, ką atneš prasidedanti diena. 
Padėk man visiškai atsiduoti Tavo Šventai valiai. Kiekvieną šios dienos akimirką man vadovauk ir mane palaikyk.
Kokios žinios bepasiektu mane šiandien, padėk jas sutikti ramia siela ir tvirtai tikint, kad visa tai Tavo Šventoji valia. 
Visos šios dienos kalbose, rūpesčiuose ir darbuose būk mano minčių ir jausmų Valdovas. 
Visus netikėtumus padėk man priimti kaip Tavo gerosios valios lėmimą. Išmokyk mane išmintingai ir be veidmainystės elgtis su kiekvienu mano šeimos žmogumi, kad nieko nepapiktinčiau ir neįskaudinčiau. 
Viešpatie, duok jėgos pakelti prasidedančios dienos nešamą nuovargį, ir visus šios dienos įvykius. Vadovauk mano valiai, mokyk melstis, neprarasti vilties, tikėti, mylėti, kentėti, ir atleisti. 
Amen.

Besimeldžiantieji šiuo maldynu gali bent kartą pasimelsti už Timotiejų, atskanavusį šį tekstą, už maldyno vertėjus.
Kaip naudotis šiuo maldynu: http://bit.ly/1E7qZKr

Apvalomoji malda nuo ydų ir su jomis susijusių esybių (ru.)


Dalinuosi su jumis rimto provoslavų dvasininko paskaita apie maldą ir meldimasi, taip pat jo vedamą "Apvalomąją maldą".
Reikia pasidėti ševentą įkoną (ikona neturėtu būti žemiau jūsų galvos, akių lygmeny, išskirus tuos atvejus kai jūs negalite atsikelti esate ligonis), užsidegti šventą žvakę, ir paleidę įrašą sekite dvasininko žodžius, kai reikia nusilenkite, persižegnokite, išvardinkite žmones už kuriuos norite melstis.
Jei reikia, galite įrašus persisiųsti sau asmeniniam naudojimui.

Šaltinis: https://plus.google.com/+Православныйканал

Apie vampyrizmą ir energijas (audio)

Sąmonės evoliucijos apžvalga, kaip ji pateikiama antropoteosofijoje

Akmenys, kaip pagalbininkai dvasinio tobulėjimo kelyje (paskaita)

Papildytas 1 Antropoteosofijos audio knygos turinys


Kviečiu paklausyti:
Nuoroda: http://bit.ly/1NMc53P
 • Apie protą, sielą ir dvasią 
 • Apie reinkarnacijas 
 • Apie eterinį pasaulį 
 • Dar kartą apie mirtį
Citatos iš 1 Antropoteosofijos tomo:
"Eterinis, arba ateivių, pasaulis - labai sudėtingas liuciferiškojo, arba žemojo, proto kūrinys."
"Dvasinis elitiškumas - tai harmoningas ir pilnakraujis buvimas ten kur esama. tai atsidavimas savo širdies idėjai, kurios nešėju ir vykdytoju toks žmogus yra.
Šviesos eterio atstovai - tai pseudo elitas, kuriems svarbu sudaryti norimą įspūdį, gauti pripažinimą, šlovę ir titulus."
"Jų rasite politikoje, versle, dvasininkijoje, mokslo ir kitose srityse. Įsivynioję į ypatingumo aureolę, jie manipuliuoja amžinosiomis vertybėmis ir gražiomis idėjomis, tuščiažodžiauja, gražbyliauja, o iš tiesų yra demagogiški ir abejingi žmonėms."
"Tie iš jų, kurie pasirenka dvasinį kelią, neturėdami dvasios kibirkšties, paverčia šį kelią karjeros laiptais. Jie siekia tapti geriausi per trumpiausią laiką, manipuliuoja surašyta išmintimi, savaip ją interpretuodami. Būtent jie sugebėjo per trumpą laiką neatpažįstamai iškreipti visus duotus dvasinius mokymus, padedančius širdimi ieškančiajam rasti kelią Namo. Jie juos iškreipė, paversdami verslo planais ir tuo kuriam laikui atkratydami tikrai siekiančiuosius nuo bet kokių tolesnių ieškojimų."
"Tikėjimų krizė - tai jų darbų išdava. Tai jie iškreipė šventrasčius pagal savo poreikius, tai jie inkvizicijos laužuose degino užgimstančią išmintį, galinčią juos demaskuoti, tai jie niekino moterį, paniekindami tuo harmonijos idėją, tai jie inicijavo religinę nesantaiką ir karus, priešpastatydami vienas Dievo sampratas kitoms. Kiek blogio buvo prikurta, remiantis Dievo vardu..."
"Šis pasaulis (eterinis) kartoja Dievo vardus, dengdamasis jais dvasios išspinduliavimo nebuvimą. Ne vardan Dievo, bet vardan valdžios, įtakos sferų ir turtų jie kovojo su jais netikinčiais arba juos perpratusiais. Šitaip gali elgtis tik žemasis Protas, kurio valdovas - Liuciferis. Daugybė jų neigė Liuciferį, patys būdami liuciferiais dvasininkų apdaruose. Tuo jie manėsi uždegsią tikruosius savo darbų motyvus..."
"Atgrasyti ieškantį žmogų nuo Dievo greičiausiai galima namuose, kurie vadinami Dievo namais. Tai taip pat Liuciferio planas. Tam jis ir siuntė į Dievo namus savuosius, kurie neturėdami savyje meilės, sėjo baimę ir netikėjimą Tuo, kuriuo turėjo mokyti sekti. Būtent jo siųstieji pavertė Tikėjimą dresūra, taikoma gyvuliui."
"Liuciferio atstovai mielai organizuoja spektaklius įdomybių mėgėjams. Tai šou su visais reikalingais įsivaizduojamais dvasiniais atributais ir mentalinėmis manipuliacijomis dvasiniais išgyvenimais ir pačiu dvasingumu. Vengia tokių šou širdimi ieškantieji, atskiria juos ir pasitraukia nusivylę..."
"Eterinis pasaulis manipuliuoja sąvokomis "dvasingumas", "tarnystė", "gerumas". Jis kuria naujas sąvokas, painioja senas. Jo atstovai yra nenatūralūs, net tetrališki, kartais saldūs, kartais išsisukinėjantys ir besimaivantys. Yra labai daug protingų. Tačiau visada jie ieško būdų, kaip įtraukti į savo žaidimus kuo daugiau žmonių, todėl pataikauja tiems, kuriems rimti Mokymai nepataikauja, nes dar šie mokymuisi nėra pasirengę."

Penktadieniniai susitikimai "Alchemikų ratas"


Jaučiu pareigą pakviesti visus (kuriems karma leidžia) prisijungti prie mūsų penktadieninių susitikimų 18.30 - 21.00 val. Jogos centre, Klaipėda. 

Ten vyks:
1. OM meditacija su kristalais, jei turite ( iki 1 val.)
2. Paskaita pagal antropoteosofijos tekstą, ir iš to išplaukianti diskusija ir meditacija.
3. Praktikos, su akmenimis, Reiki arba maldomis ir pan.

(Būtu visai smagu, kad šį penktadienį atsineštumėte su savimi tuos akmenis (jei turite), kurie su jumis kartu panorės ateitį, pasirodysime ir pasidžiaugsime jais )

Taigi, jei jus tai sudomino ir jūsų širdis atliepė, kviečiu susitikiman.

Sąlyga, norintiems naujai prisijungti - paskambinkite poklabiui su Edmundu  860066079

Gerkės čakra ir su ja susijusių organų psichosomatika


Maldos Šviesiajam Mokytojui aiškinimas (paskaita)Paskaitos metu išgirsite ne tik maldos aiškinimą, bet ir apie:
 • Kas yra Šviesioji hierarchija
 • Apie ryšį su angelu sargu
 • Kas toks yra angelas sargas ir kas yra demonas sargas
 • Žmogaus laisvos valios galia
 • Atskyrimo tikra nuo netikra dovana
 • Atsisakome bendradarbiauti su tamsos pasauliais
 • Teisingas motyvo suformavimas
 • Kaip veikia kritika, karmos atžvilgiu.
 • Kaip reikia teisingai kritikuoti
 • Proto prigimtis ir sielos matymas
 • Meilės priešingybė - Puikybė - simptomai
 • Maldos ir mantros
 • Dvasinio bendravimo svarba kelyje
 • Atsivėrimo būtinybė ir sunkumai
 • Procesai vykstantys dvasinėse bendruomenėse
 • Jogos mokytojo kvalifikacija ir švaros palaikymas.
P.S. foto Renatos Kečiorytės - Saulėlydis Palangoje

Procesai maldos metu - ketinimo svarba


Meldžiantis už savę, valome savo karmą. Meldžiantis už artimuosius - maldos energija dalinasi pusiau - dalis eina jums dalis tiems už kuriuos meldžiatės. Meldžiantis už tuos kurie jums kenkia - valoma tarpusavio karma. Meldžiantis už giminę valome giminės karmą. Meldžiantis už mokytojus - dalis maldos energijos sugrįžta jums (sustiprėjusi) dalis eina mokytojo darbams palaikyti, taip jūsų evoliucija pagreitėja ir gaunate palaiminimų. Meldžiantis už tuos kurie nepraktikuoja - maldos energija valo tų žmonių širdis, atsiranda galimybė ir palaikymas jiems keistis link gero (taip veriasi jūsų širdys). Meldžiantis už niekadėjus ar piktadarius - vyksta susilietimas su jų karma, kurią galite nemaloniai pajusti, tačiau, maldos energija sielas turinčiuosius žadina (verčia juos susivokti) o besieliams nuplešia kaukes, parodoma jų tikroji esmė. Meldžiantis už šalį, - grynynasi šalies karma, pagreitėja evoliucijos procesai. Jeigu meldžiamės dėl taikos ir žmonių sąmonėjimo Pasaulyje, taip prisidedame prie Šviesos butybių darbų, sukuriama daug geros karmos, tokios maldos keičia besimeldžiančiojo likimą. Plačiau apie tai http://bit.ly/1EE5Nwm

Galimi šalutiniai poveikiai meldžiantis
Kiekvieną kartą besimeldžiant už žmogų, tautą ir t.t., susiliečiame su energetiniais- struktūriniais karminiais dariniais (pvz. asmenine žmogaus karma, egregorais ir t.t.), kurie duoda grįžtamąjį poveikį, būkite atidūs. Šviesūs dariniai mus apvalančiai ir sustiprinančiai veikia, tamsūs - gali spausti, sukelti mūsų pačių tamsiąją karmą. Sąmoningam maldininkui pagreitėja karmos išsivalymas, čia reikia būti ypač dėmesingiems, nes "perlenkus lazdą" galimas "perdegimas", arba "paspringimas" savo karma. Meldžiantis, reikia atsakingai duoti pasižadėjimus - įžadus, nes jų neįvykdžius taip pat galime sukurti nepalankias dvasiniam Keliui situacijas. Gilėjant praktikai, prasideda būtinasis apsivalymas, pradžioje jis gan aiškus ir suprantamas, tačiau kuo toliau tuo subtilesnis darosi. Pavyzdžiui, žmogus prisiriša prie savęs dvasingojo, sąžiningojo, tarnaujančio ar aukojančio, arba prie savo gerumo, matymų ir nušvitimų ir pan. Šių "kaukių" apvalymas visada būna labai skaudus, todėl ir nevienas maldininkas ties šia vieta yra sustojęs.  Taip pat gali pradėti valytis organizmas, sukilti senos ligos, arba "išlysti" nesuprantami keisti negalavimai,  arba keistos situacijos santykiuose ir gyvenime. Tačiau rimtas maldininkas turi Tikėjimą, jis supranta jog jo gyvenime viskas net iki smulkmenų vyksta tik į gerą, jis supranta jog tai iškylo tam kad būtu išspręsta išvalyta išgydyta, tam kad prasiplėstu sąmonė ir būtu išmokta karminė pamoka.
Norint sušvelninti šalutinius poveikius, būtina savistaba, dienoraščio rašymas, praktikų atlikimas, tinkamas bendravimas, tinkamos literatūros skaitymas, o jei pasiseks ir dvasios vadovo globa. Dvasios vadovas, tai asmuo už jus jau tolėliau pažengęs, būtinai yra jūsų gerbiamas,  per šį žmogų kalba jūsų Šviesusis Mokytojas.  Dvasios vadovas dalinasi savo patirtimi, išklauso jus, padeda jums pereiti apsivalymo etapus. Kai paliečiamos dvasingumo kaukės(kurių savarankiškai praktiškai neįmanoma nusiimti) svarbu ant jo neįsižeisti ir jausti dėkingumą - matyti (nesvarbu kad ir kokios keistos, nepatogios ir lyg neteisingos situacijos beiškiltu) jog per jį kalba jūsų Šviesusis Mokytojas, angelas sargas.

Ketinimo svarba.
Meldžiantis yra svarbu tinkamai suformuluoti ketinimą. Tai sutelkia ir tinkamai nukreipia maldos energija ji stiprėja, aiškėja ir koncentruojasi. Svarbu nesirišti prie "prašomo- neprašomo" rezultato, viską reikia palikti Dievo valiai. Meldžiantis už kitus, tam kad nebūtu pažeistas karmos dėsnis, užbaigiant maldą galima pasakyti tokią frazę- "Tiek kiek karma leidžia".

Ketinimo pavyzdys:
"Šias maldas skiriu ........išvardinate žmonių vardus......."
"Dieve, apvalyk mūsų sielas, protus, jausmus pripildyk mūsų širdis meile, sustiprink mūsų tikėjimą, įkvėpk darbams Tau patinkantiems."
"Išvalyk mūsų kūnus, jausmus, protus, aurą ir subtiliąsias energetines sistemas, iš tamsos ir eterio (ateivių) pajungimų, programų, ir sukurk Šviesos apsaugą, kad Tamsa ir tai kas apsimeta šviesa neprieitu prie mūsų, kad taika, meilė ir harmonija įsivyrautu mūsų gyvenimuose, tiek kiek mūsų karma laidžia.
Šviesos kliūtys tepasilieka, Tamsos kliūtys teišnyksta (3 k.)"

Rekomenduoju šias maldas: http://bit.ly/1GP1cdg

E. Petruoka