Pranešimai

Kritikos menas arba kaip puikybė virsta Meile (2017.05.21 Kaunas)

Vaizdas
Pirmoje seminaro dalyje aptarinėjome Meistro OŠO mintis apie pozityvaus mąstymo kenksmingumą. Antroje seminaro dalyje, nuodugniai išanalizavome kritikavimo dėsnius, kaip tei veikia, kaip tei reikia teisingai daryti, kokios pasekmės jei pažeidžiame esminius Visatos Dėsnius. Trečioje dalyje, palietėme pirmus tris etapus, kaip sąmonė pradeda prabusti iš iliuzijos miego, smulkiai perėjome tam tikrus požymius, aptarėme praktiškai.
Atsisiųsti mp3:https://cloud.mail.ru/public/7ZtW/BxL61ft2x


Audronės ir Petro Ilgevičių seminaras "Pokalbiai apie tarpusavio santykius"

Vaizdas
Daugiau nei 90 procentų žmonių, gyvenančių Žemėje, pagrindinis darbas ir Paskirtis susijusi su tarpusavio santykiais. Vieniems sunkiausi yra kraujo giminystės ryšiai, tėvų ir vaikų santykių tema. Kitiems – problemos su priešinga lytimi arba draugais. Dar kiti, valdžia piktnaudžiavusieji, sunkius santykius su savo darbdaviais patiria, išnaudojimą, menkinimą ar niekinimą. Visokių yra temų. Svarbiausia ta, kuri pati skaudžiausia. Todėl labiausiai žmogus bando nuo jos išsisukti. Deja, jos neišsprendę tolyn nejudėsite. Kol bėgsite ir kitus nesupratimu bei visokiomis blogybėmis kaltinsite, užstrigimų neįveiksite. Daugelio tarpusavio problemos su širdies nejautra, nesugebėjimu mylėti susijusios. Santykiuose tai pati skaudžiausia tema, dėl jos sielos vis susitinka. Gerbkite sielas, kurios padeda Jums ją suprasti ir išmokti. Būkite joms didžiai dėkingi. Santykio į save ir kitus harmonizavimas svarbus keliauninkui. Todėl visos kryptys sekėjus į bendruomenes buria, kad per bendrus darbus ir atsa…

Seminaras "Kritikos menas" 2017.05.17 Panevėžys

Vaizdas

Kasdieninė malda

Vaizdas
Viešpatie! Aš nežinau ko tavęs prašyti, nes Tu vienintelis žinai ko man labiausiai reikia. Tu mane myli labiau, nei aš pats save gebu mylėti. Tėve! Duok savo tarnui, to ko jis nedrįsta prašyti. Nedrįstu prašyti nei kryžiaus (sunkumų), nei nusiraminimo: aš atviras stoviu priešais Tave. Mano širdis Tau atverta; Tu matai visus mano tikruosius poreikius, kurių aš pats net nežinau. Tverk manyje Savo malonę. Jei reikia sužeisk ir išgydyk, nublokšk ir pakylėk mane. Palaimingoj vidinėj tyloj stoviu prieš Tave, ir nesuvokiamus Tavo planus mano atžvilgiu. Aš Tau save aukoju. Atsiduodu Tau. Neturiu jokio kito noro, kaip tik daryti tai ko Tu nori. Išmokyk mane melstis! Tu Pats manyje melskis. Amen.
© E.Petruoka

Rytmetinė Optino starcų malda

Vaizdas
Viešpatie, padėk man dvasios ramybėj priimti visa, kas įvyks šiandieną 
Viešpatie, padėk man pilnai atsiduoti Tavo Švenčiausiajai Valiai. 
Viešpatie, visą šią dieną mokyk ir palaikyk mane. 
Viešpatie, leisk atpažinti Tavo Švenčiausiąją Valią, skirtą man ir mano artimiesiems. 
Viešpatie, kad ir kokias naujienas aš šiandien šiandien sužinočiau, padėk jas priimti ramia širdimi bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia. 
Viešpatie, Šlovingasis ir Gailestingasis būk mano žodžių ir veiksmų valdovas. 
Viešpatie, visuose nenumatytuose atsitikimuose, neleisk man užmiršti, kad Tu už visko stovi.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su artimaisiais ir su tais, kurie mane supa, kad jų širdžių neįskaudinčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį. 
Viešpatie, suteik man jėgos pakelti prasidedančios dienos sunkumus ir sąžiningai atlaikyti iki galo. 
Viešpatie, tegul mano valia paklūsta Tavo Valiai, mokink mane melstis, nepamesti vilties, tikėti, neveidmainiškai m…

Malda į Tiesos, išminties ir palaimos Tėvą

Vaizdas
Į Tave šaukiuosi, Tiesos Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra tikra, kas tik yra tikra.
Išminties Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra išmintinga, kas tik yra išmintis.
Dieve, tikrasis ir aukščiausias Gyvenime, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas gyvena, kas tikroje ir kilniausioje prasmėje gyvena.
Palaimos Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra laiminga, kas tik yra laiminga.
Gerumo ir gražumo Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra gera ir gražu, kas tik gera ir gražu.
Dieve, dvasine Šviesa, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas dvasiškai žiba, kas tik dvasiškai spindi.
Dieve, kurio Karalystė yra visas pasaulis, kurio mūsų išmanymas neapima.
Dieve, iš kurio Karalystės įstatymas ir mūsų visatos dalyje yra įrašytas.
Dieve, nuo Tavęs nutolti reiškia nupulti, į Tave kreiptis reiškia prisikelti, Tavyje pasilikti -reiškia tvirtai stovėti.
Dieve, Tave apleisti reiškia mirti, prie Tavęs sugrįžti reiškia atgimti, Tavyje gyventi reiškia tikra prasme gyventi.
Die…

Išgyjimo malda Jėzui ( sakoma prieš miegą)

Vaizdas
Viešpatie Jėzau, šią naktį, kai aš miegosiu.  Tu per Šventąją Dvasią sugrįžki į mano praeitį.  Pagydyk bet kokią žaizdą, kuri yra man padaryta praeityje.  Užgydyk visas žaizdas, kurias aš esu kam nors praeityje padaręs.  Tavo gydančia meile paliesk tuos santykius kuriuos aš per savo kaltę esu sąmoningai ar nesąmoningai pažeidęs.  Tačiau, jeigu yra dar kas nors, ką aš turiu padaryti, jeigu yra koks asmuo, kuris dėl manęs kenčia, parodyk, Viešpatie, man tą asmenį.  Aš prašau atleidimo ir esu pasiryžęs atleisti.  Pašalink iš mano širdies visokį kartėlį ir tą vietą pripildyk Tavąja meile.  Dėkoju Tau mano Jėzau.  Tu esi mano išgelbėtojas, mano didysis Gydytojas ir Ramybės Davėjas.  Tau visa garbė ir šlovė. Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau.  Amen. 

+ 10 Tėve Mūsų


Kai kalbėsime šią maldą prieš einant gulti, Viešpats švelniai ir iš lėto, mus miegatį gydys mumyse esančias dvasines žaizdas, kurios neleidžia Šv. Dvasiai paliesti sielos gelmių