Maldų malūnėliai

Maldų malūnėliai yra neatsiejama budistinio peizažo dalis. Kartu su tibetietišku budizmu jie plito po visą pasaulį. Juos statydavo prie vienuolynų, stupų, šventose lankomiausiose vietose, kad žmonės juos sukdami galėtu kaupti dvasinius nuopelnus, apsivalytų nuo negatyvios karmos.

Senovės tibeto manuskriptuose pasakojama, jog maldų malūnėlį Budda Dipankara davė Nagams (dieviškosios gyvatės). Nagos saugojo jį, ir su malda širdyje sukdami pasiekė nušvitimą.

Prieš šimtą metų iki mūsų eros, gimė berniukas kuriam buvo lemta tapti didžiausiu budistų mokytoju. Jis priims vienuolio įžadus, atliks neįtikėtinus dvasinius žygius, nukeliaus į požeminį Nagų pasaulį ir gaus vardą Nagardžūna.
Kartą Nagardžūnai apsireiškė Čenrezigas (atjautos Budda, Avalokitešvara). Jis jam nurodė tuč tuojau keliauti į nagų karalystę ir paprašyti gyvačių karaliaus maldų malūnėlio. Atsisveikindamas Čenrezigas tarė „Jeigu tu į žmonių pasaulį atneši maldų malūnėlį, daugybė gyvų būtybių įgys neįkainuojamą dvasinę naudą.“
Nagardžuna perdavė maldų malūnėlį liūtagalvei dakinei. O ji savo ruožtu jį perdavė indijos jogams. Į Tibetą maldų malūnėlį ir su juo susijusias mantras bei praktikas atnešė Guru Padmasambhava. Vėliau maldų malūnėlius populiarino Naropa Marpa, ir jo mokinys Milarepa.

Atjautos Buddos ir didžių jogų dėka, maldų malūnėliai paplito po žmonių pasaulį, ir dabar skleidžia neišmatuojamą dvasinį gėrį.

Maldų malūnėlio praktikos nauda.

Dažniausiai maldų malūnėliuose yra įdėta atjautos Buddos Čenrezigo mantra Om Mane Padme Hum. Manoma jog su tyru ketinimu vieną kartą pasuktas maldų malūnėlis, suteikia tokią naudą kiek tūkstančių mantrų yra jame sudėta. Maldų malūnėlis ramina protą, suteikia širdies ramybę, apvalo suharmonizuoja aplinką, pašalina nelabųjų dvasių poveikį.

Maldų malūnėlio sukimo nauda yra aprašyta ketvirtojo Pančen Lamos raštuose (1781-1852). Ten teigiama jog Kali jugos (šiame degradacijos) amžiuje, kiekvienas kuriam pasiseks pamatyti maldų malūnėlį ir prisiliesti prie jo, apvalys savo negatyvią karmą, sukaups dvasinių nuopelnų ir išsivaduos iš kančių.

Maldų malūnėlio sukimas yra naudingas įvairaus sąmoningumo žmonėms. Budda Šakjamunis sakė – „Paprastas žmogus, nors kartą pasukęs maldų malūnėlį, įgyja tiek nuopelnų, kiek asketas vieniems metams atsidėjęs giliai meditacijai.“

Išminties Budda Mandžiri sako jog: „tą kuris suka maldų malūnėlį saugo ir globoja, keturių krypčių sargai ir dešimties visatos krypčių saugotojai.“ Sukant maldų malūnėlį pašalinama karma, kurios dėka gimstama žemesniuose gyvybės formose. Toks žmogus palikęs kūną (miręs) keliauja į tyrąsias Budų žemes, gimsta lotoso žiede, gyvena gėrį nešančias Budų gyvenimus.

Buddos Maitrėjos žodžiais, „maldų malūnėlio sukimas apsaugo nuo visų užkrečiamų ligų ir epidemijų... padeda nugalėti demonų ir piktų dvasių ordas.“

Lama Sopa Rimpoče tegia, jog kasdien valandą ar kelias valandas nuoširdžiai meldžiantis kartu sukant maldų malūnėlį, išgyjama nuo baisiausių ligų, tokių kaip vėžys. Lama Sopa moko, jei skausmai nepraeis, tai bent bus pašalintos kai kurios ligų priežastys.
Norint sustiprinti maldų malūnėlio teikiamą efektą, reikia jį sukti su tyra motyvacija, tai yra linkint laimės visoms gyvoms būtybėms.

Sukant malūnėlį, yra kalbama mantra Om Mane Padme Hum. Maldų malūnėlyje esančios mantros besisukdamos spinduliuoja šviesą. Vizualizuojama jog negatyvi karma sueina į maldų malūnėlį tarytum juodi dūmai ir ten išnyksta. Mantrų skleidžiamos šviesos spinduliai, išdegina daugybę gyvenimų kauptą negatyvią karmą. Po to reikia pamąstyti apie kitas gyvas būtybes, nusiųsti atjautos spindulius joms. Jei yra laiko galima įsivaizduoti jog spinduliai pasiekia žemesniuosius pasaulius, apvalydami pragaro gyventojus, alkanąsias dvasias ir gyvūnus, po to jis apvalo aukštesniuosius pasaulius, žmonių, pusdievių ir dievų pasaulius. Lamos Sopos žodžiais, tokia praktika suteikia neišmatuojamą gėrį.

Ketvirtasis Pančen Lama cituodamas Budda Maitrėją, teigia jog „tie kurie pasakoja kitiems apie maldos malūnėlį – skleidžia Buddos mokymą“ Taip jie sukaupia daugiau dorybingų nuopelnų, nei būtu sukartoję šimtą tūkstančių kartų po dešimt milijonų mantrų. Ir visi kurie prisilies prie jų kūno metamo šešėlio, išsivaduos iš gimimo žemesniuose pasauliuose.

Paruošta remiantis http://www.savetibet.ru/