Santykis su priešinga lytimi - ezoterinė puse. Gyvenimas kartu augant.Žemiau pateikiu krikščioniškas maldas  santykių atmeldimui (40 dienų laikotarpiui). 

Ryte skaitome - Pradines maldas, Optos vienuolyno vienuolių malda,  Baigiamosios maldos
Vakare skaitome - Pradinės maldos, Vakarinės maldos, Baigiamosios maldos.

Pradinės maldos
Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, Skaisčiausiosios Tavo Motinos ir Visų šventųjų maldų užtarimu, pasigailėėk mūsų. Amen.
Garbė Tau, mūsų Dieve, garbė Tau.

Dangaus Valdove, Guodėja, Tiesos Dvasia, Kuri Visur esi ir viską pripildai, gėrio Lobyne ir gyvybės Davėja, ateik ir būk mumyse, ir nuvalyk mus nuo visokios nuodėmės ir išgelbėk, Geroji, mūsų sielas.

Šventas Dieve, Šventas Galingasai, Šventas Nemirtingasai, pasigailėk mūsų. (3 k.)

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.
Švenčiausioji Trejybe, pasigailėk mūsų; Viešpatie, nuvalyk mūsų nuodėmes; Valdove, atleisk mūsų nusikaltimus; Šventasis, aplankyk ir išgydyk mūsų negalias dėl Savo vardo.

Viešpatie, pasigailėk. (3 k.)

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Tėve mūsų, Kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo Karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaites, kaip ir mes atieidžiame savo kaltininkams; ir nevesk mūsų į pagunda, bet gelbėk mus nuo pikto. (Ortodoksų variantas)

Išrišk, dovanok, atleisk, Dieve, mūsų nuodėmes laisva valia ar nevalingai padarytas žodžiu ir darbu, sąmoningai ir nesąmoningai, dieną ir naktį, protu ir mintimis Viską mums atleisk, nes Geras ir žmones mylintis esi.

Dangiškasis Tėve, pamilęs mus (vardai) amžinąja meile, dėkojame Tau už mus jungiančią meilę. Tavo palaimai pavedame mūsų džiaugsmus, rūpesčius ir skausmus, visas ateities viltis ir troškimus. Kasdienės duonos duok mums kiekvienam. Atveriam savo širdį, kad priimtume Tavo Šventosios Dvasios dovanas. Ypač prašome, kad mokytumei mus atpažinti tiesą ir suprasti vienas kitą. Suteik mums jautrumo, kad mylėtume išmintingai, dosnumo, kad mokėtume atleisti, ryžto, kad kasdien vienas kitą priimtume kaip Tavo dovaną. To prašome Tave, mūsų Viešpatie, per Jėzų Kristų, Šventojoje Dvasioje. Amen.

Tėve, gerasis Tėve, amžinasis Dieve, tu leidai mums tapti vyru ir žmona ir sukurti šeimą. Mums patikėjai mūsų vaikus (vardai). Mes Tau dėkojame ir džiaugiamės galėdami juos auginti ir auklėti. Norime jiems padėti tapti tokiais, kokius Tu juos trokšti matyti. Mums skaudu, kai jie kelia rūpesčių. Meldžiame, Viešpatie, leisk jiems pažinti Tave, kad galėtų kasdien savo gyvenimą atiduoti į Tavo rankas. Vesk juos link to pašaukimo, kuris jiems neštų džiaugsmą ir juos subrandintų. Duok jiems draugų, kurie juos suprastų, jiems padėtų. Apsaugok juos nuo blogio, klaidingų pasirinkimų ir suteik jiems malonę atpažinti tiesą ir nuolankiai ją priimti. Amen.

Malda Išrišk, dovanok, atleisk, Dieve, mūsų nuodėmes laisva valia ar nevalingai padarytas žodžiu ir darbu, sąmoningai ir nesąmoningai, dieną ir naktį, protu ir mintimis Viską mums atleisk, nes Geras ir žmones mylintis esi.

Rytinės maldos  
"Optos vienuolyno vienuolių malda"
Viešpatie, padėk man ramiai sutikti visa tai, ką atneš prasidedanti diena. Padėk man Visiškai atsiduoti Tavo Šventai valiai. Kiekvieną šios dienos akimirką man vadovauk ir mane palaikyk. Kokios žinios bepasiektų mane šiandien, padėk jas sutikti ramia siela ir tvirtai tikint, kad visa tai Tavo Šventoji valia. Visos šios dienos kalbose, rūpesčiuose ir darbuose būk mano minčių ir jausmų Valdovas. Visus netikėtumus padėk man priimti kaip Tavo gerosios valios lėmimą. Išmokyk mane išmintingai ir be veidmainystės elgtis su kiekvienu mano šeimos žmogumi, kad nieko nepapiktinčiau ir neįskaudinčiau. Viešpatie, duok jėgos pakelti prasidedančios dienos nešamą nuovargį, ir visus šios dienos įvykius. Vadovauk mano valiai, mokyk melstis, neprarasti vilties, tikėti, mylėti, kentėti, ir atleisti. Amen.

Vakarinės maldos
Viešpatie, mūsų Dieve, amžių Valdove, visagali ir visavaldi; Tu, kuris viską sukūrei ir viską keiti vien tik savo valia; Tu, kuris esi mūsų sielų gydytojas, kuris esi išgelbėjimas į Tave besikreipiantiesiems, Tave prašome ir Tavęs šaukiamės: paversk nieku, išvyk, priversk bėgti kiekvieną demonišką jėgą, kiekvieną šėtonišką užmačią, blogio įtaką, blogų žmonių ir piktadarių kerus bei nužiūrėjimus, kuriuos patyrė Tavo vaikas (ar vaikai) [pasakyti vardą ar vardus]. Padaryk, kad vietoj pavydo ir kerų jis gautų gėrybių, jėgų, sėkmės ir meilės pilnatvę. Tu, Viešpatie, kuris myli žmones, ištiesk savo galingas rankas ir atskubėk į pagalbą, aplankyk šį savo tarną, atsiųsdamas jam galingą ramybės angelą, kuris saugotų jo sielą ir kūną, kuris neleistu prisiartinti ir nuvytų šalin visas blogio jėgas, visokį kenkimą, blogą pavyduolių ir tvirkintojų įtaką, kad Tavo globoje gyvenantis žmogus su dėkingumu galėtų Tau giedoti: „Viešpats yra mano gelbėtojas, todėl aš nieko nebijosiu ką man gali padaryti žmogus.“ Ir dar: ,,Nebijosiu blogio, nes Tu esi su manimi, Tu esi mano Dievas, mano jėga, mano galingasis ramybės Viešpats, būsimųjų amžių Tėvas.“ Taip, Viešpatie, mūsų Dieve, pasigailėk savo atvaizdo ir išgelbėk savo vaiką [pasakyti vardą ar vardus] nuo kerų žalos ir grėsmės, apgink jį, išvaduodamas iš visokio blogio, prašome per palaimintosios ir garbingosios Dievo Motinos Mergelės Marijos, spindinčiųjų angelų ir visų Tavo šventųjų užtarimą. Amen.

O Jėzaus Širdie, dėl tos meilės liepsnos, kuria degi iškilmingą akimirką, kai visą save dovanoji mums Švenčiausiosios Eucharistijos metu, nuolankiai meldžiame, teikis mus išlaisvinti ir apsaugoti nuo visokios pragaro dvasių galios, spąstų, apgaulės ir nedorumo. Tebūnie.

Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia, Švenčiausioji Trejybę, Tyroji Mergele, angelai, arkangelai ir rojaus šventieji, nuženkite ant manęs! Kurk mane, Viešpatie, pripildyk mane savimi, naudokis manimi. Nuvyk nuo manęs visas blogio jėgas, sunaikink jas, kad mėgaučiausi gyvenimo pilnatvę ir daryčiau gera. Atitolink nuo manęs kerus, burtus, juodąją magiją, juodąsias mišias, užkerėjimus, prakeikimus, nužiūrėjimus pikta akimi, velnišką apsėdimą, niokojimą ir varginimą; visa, kas yra blogis, nuodėmė, pavydas, klasta ir neištikimybė, visokias fizines, psichines, moralines, dvasines ir šėtoniškas ligas. Sudegink visas šias blogybes pragare, kad jos daugiau niekada nevargintų nei manęs, nei jokios kitos šio pasaulio būtybės. Įsakau ir liepiu Visagalio Dievo jėga, Jėzaus Kristaus Gelbėtojo vardu ir Tyrosios Mergelės Marijos užtarimu visoms mane kankinančioms netyrosioms dvasioms tuojau pat mane palikti ir šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus, Rapolo ir mūsų angelų sargų surakintoms bei Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Mergelės Marijos koja pamintoms keliauti į amžinąjį pragarą. Amen.

Baigiamosios maldos

Švenčiausioji mano Valdove Dievo Gimdytoja, Savo šventomis ir galingomis maldomis nuvyk nuo manęs, puolusio (-sios) ir vargano Tavo tarno, beviltišką nusiminimą, užmaršumą, nesumanumą, apsileidimą ir visas nešvarias, klastingas ir šventvagiškas mintis nuo mano apgailėtinos širdies ir nuo aptemusio proto ir užgesink mano aistrų liepsną. Išvaduok mane nuo daugybės kankinančių prisiminimų ir ketinimų, ir išlaisvink mane nuo visų piktų veiksmų. Nes palaiminta esi visų kartų, ir šlovinamas skaisčiausias Tavo vardas per amžių amžius. Amen.

Sveika Marija, malonės pilnoji Dievo Gimdytoja Mergele, Viešpats su Tavimi; Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas Tavo įsčių Vaisius, nes pagimdei mūsų sielų Išgelbėtoją.  (Ortodoksų variantas)

Mano viltis Tėvas, prieglauda Sūnus, mano globa Šventoji Dvasia. Švenčiausioji Trejybę, šlovė Tau.

Tikrai verta ir teisinga šlovinti Tave, Dievo Gimdytoją, visuomet palaimintą ir nėkalčiausiąją, ir mūsų Dievo Motiną: garbingesnę už Cherubinus ir nepalyginamai šlovingesnę už Serafinus, mergele likusią, Dievą Žodį pagimdžiusią, Tikrąją Dievo Gimdytoją, Tave aukštiname.

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Viešpatie, pasigailėk. (3 k.)

Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, Skaisčiausiosios Savo Motinos, šventųjų tėvų ir visų šventųjų maldų užtarimu pasigailėk mūsų. Amen„


P.S. Maldos paimtos iš Ortodoksų maldyno, taip pat katalikų maldos.