Antropoteosofija apie iliuzinį ir tikrą nušvitimą

Antropoteosofija nėra naujovė. Tai tąsa to, kas savo laiku buvo aiškinama hermetizmo, vėliau pitagoriečių, dar vėliau ankstyvųjų gnostikų mokymuose, ką buvo palietę iškilūs senovės ir viduramžių filosofai. Rozenkreiceriai tęsė tų idėjų vystymą. Arčiau šių dienų – J. P. Blavatskaja, R. Štaineris, J. ir N. Rerichai. Lietuvoje tas idėjas plėtojo ir skleidė Vydūnas. Taigi šie iškilūs žmonės gimė Europoje, o daugelis jų joje ir dirbo. Tai reiškia, kad visi tie mokymai skirti pirmiausia Europoje gyvenančių žmonių mentalitetui. Plačiau: http://www.antropoteosofija.lt/lt/apie/kas-yra-antropoteosofija/


Eteriniai pasauliai – tai sąmonės tankiai, vadinasi, jos plotai. Jie, kaip ir kiti pasauliai, arba tankiai, naudojasi eterio elemento plotais ir pralaidumu. Ši sąmonė yra tankesnė, siauresnė už astralinį suvokimą, tačiau retesnė, platesnė už materialią sampratą. Tai Šviesos diapazonai, kurie neprilygsta šviesos astralo ir beformių pasaulių diapazonams, todėl čia neįmanoma tikroji nušvitimo būsena. Galima tik jo imitacija, nes nušvitimas be dvasios išspinduliavimo neįmanomas. Protas nemoka sukurti dvasios, o dvasia tuo išspinduliavimu yra pati. Eterinė sąmonė nepriima priežasčių – pasekmių tąsos, vadinasi, nepripažįsta karmos dėsnio. AT1

Šviesos eteris stengiasi užbėgti už akių laikui, todėl, daugėjant intelektualių žmonių, greitėjant gyvenimo ritmui, ėmė kurti vis daugiau naujų mokymų, skirtų būtent jiems. Tai ir greito dvasinio Kelio pakopos, pagreitintas nušvitimas, ypatingi sąmonės šuoliai. Daug naivuolių smalsuolių užkimba ant šių kabliukų. AT1

Tačiau sekėjai girdi tai, ką jie nori girdėti. Supranta jie tiek, kiek jų karma jiems suprasti leidžia. Todėl slėpingieji užraktai taip ir lieka užrakinti, o mokymas tampa dogma... Būtent tuo galima pagrįsti gausybę iliuzijų apie laisvę, kurias neva išminčiai propagavę. Vargas tiems, kurie, vos pirmus žingsnius Kelyje pradėję, lyg nušvitę elgiasi… AT1

Galimas ryškus fanatizmas (kai viską pradeda matuoti per savo sieurą patirtį E.P). Mėgstama vaidinti šventuosius ar nušvitusius, imituojant jų elgesį, kalbėseną, gyvenimo būdą, mėgdžiojant ir įsiteigiant sau ypatingas būsenas. Suprantantysis tarp tokių žmonių gali jaustis lyg marionečių teatre. Jis nevaidina šventojo ar nušvitusiojo ir nepabrėžia savo buvimo Šviesoje, kaip tai mėgsta daryti šviesos eterio atstovai. AT1

II Kosminis Pašventimas – pasiruošimas Nušvitimui – įvyksta, perėjus astralo ir beformių Dvasios pasaulių ribą. Dvasios pasauliuose kalbama apie Nušvitimą, t. y. būseną, kurioje telpa visi pasauliai su visomis jų sąmonėmis, būnant juose visuose. Tai savęs, kaip visa ko Esmės dalies, suvokimas. Jei po II Kosminio Pašventimo jau besiruošiantį Nušvitimui žmogų dar įsuka žemiški dalykai ir reikalai, tai kuo arčiau III Kosminio Pašventimo, tuo ilgesnės tampa būsenos, kai žmogus sugeba išlikti savo paties centre, todėl net atlikdamas žemiškuosius reikalus už jų nebeužsikabina. Nušvitęs žmogus nebepalieka savo centro niekados, tačiau šiuo atveju centru tampa Aukštesnysis Aš. Tai įvyksta sulig III Kosminiu Pašventimu. AT1

Eteriniai pasauliai <...> Jie visi kalba apie greitą nušvitimą, pakylėjimą, išsigelbėjimą. Eteriniai pasauliai nekelia jokių ypatingų reikalavimų savo sekėjams, siekdami kuo daugiau jų pritraukti. Jiems svarbu, kad kas nors priimtų jų siunčiamus šaukinius – programas – vibracijas, kurias paskui jie išmoningai patys palaiko. Šitaip lyg daugeliui pažįstamos amžinosios tiesos tampa neurolingvistinėmis ar net techno įtaigos programomis su sava įkrova. AT1 

<...> visiškai Nušvitusiojo ir todėl išėjusiojo iš Saulės sistemos Kelias nepasibaigia. Jis tęsiasi toliau, todėl budhi ir atma, lygiai kaip ir mentalas ar kauzalas žmogaus subtiliosiose sistemose, nereiškia to paties kosminiais masteliais. Tačiau daugiau žinoti Jums apie tai nereikia. AT1

Todėl Rytų Nušvitę Meistrai prasitaria savo sekėjams tai, ką kalbame ir mes:
 - Iš tūkstančio į Kelią išsiruošusiųjų tik vienas prieina ribą, nuo kurios Mokytojas jį pavadina kandidatu į Mokinius arba siekiančiuoju būti Mokiniu. Mes vadiname tą ribą I Kosminiu Pašventimu, kuriuo užtvirtinamas žmogaus pasiryžimas, įrodytas reikalingais poelgiais, eiti į Tikrąjį Kelią. Mokyklinėmis alegorijomis tai būtų pradinės mokyklos baigimas ir leidimas pereiti į penktą klasę.
- Iš tūkstančio perėjusių pirmąją ribą tik vienas ateina prie antrosios ribos. Ją peržengusįjį Mokytojas pavadina Mokiniu. Mes tą ribą vadiname II Kosminiu Pašventimu. Nepalyginamai sunkesnis ir daugeliui daugybę gyvenimų trunkantis gali būti tas Kelias nei tas, kuris buvo iki pirmosios ribos. Mokyklinėmis alegorijomis – tai vidurinės mokyklos baigimas.
- Iš tūkstančio perėjusių antrąją ribą tik vienas prieina trečiąją ribą, už kurios jis pats tampa Mokytoju. Daugelis linksta likti Mokiniais ir neskubėti peržengti ribos, ties kuria galutinai tenka palikti visa, kas žmogiška, visiems laikams. Todėl tų, kurie peržengia ją, – vienetai pasaulio istorijoje. AT1


Greitų rezultatų ieškotojai, trokštantys kuo greičiau nušvisti arba būti pakylėti, nenori tikėti natūraliu Keliu, todėl ieško sintetinio arba technologiško proto sukurto Kelio. Puikybė skatina juos tai daryti. Nenori jie pamatyti savo tikrosios vidinės vertės, todėl ją ženkliai „pakelia“. Tokius lengva iš tikrojo Kelio iškreipti, jeigu jie jau buvo ant jo koją padėję. Jiems šviesos eterio Evoliucijos Kelias įdomesnis, nes jis puikybei sukurtas. Tokiems nieko neįrodinėsime, nes jie yra pasirinkę. AT2

Emocingas troškimas kuo greičiau nušvisti, susivokti, tapti dvasingam neleidžia tokiam tapti iš tiesų. Emocinga dvasinė puikybė palaiko iliuzijas apie savo ypatingą dvasingumą. Ji netrunka pritraukti bet kurių eterinių arba tarpinių pasaulių esybes. AT2

„Noriu galių“, „Noriu nušvitimo“, „Noriu būti pakylėtas“, „Noriu, kad mane mylėtų“ – visa tai norai. Vienų dalykų nori Jūsų kūnas, kitų – jausmai, o dar kitų – protas. Siela norų neturi. Ji žino, ką turi atlikti, ir viskas. Sielą girdintis žmogus norų nebeturi. Jis eina jos klausydamasis ir jos rodyklėmis vadovaudamasis. AT2

Negali nušvisti tas, kuris galvoja vien tik apie save ir savo nušvitimą, nes jį veda puikybė. AT2

Tai nušvitimas. Jame nėra nė lašo euforijos. Jame yra tikrumas, aiškumas, tyla ir rimtis. Tas, kuris nušvinta, nebelinkęs kalbėti. AT2

Jau kalbėjome, kad šis pasaulis (Šviesos eteris EP) skelbia, jog nušvitimas dabar įmanomas per vieną gyvenimą, kad visi, kas tiktai nori, gali „pakelti savo sąmonę“, lyg ji būtų liftas, kuris važiuoja į tą aukštą, į kurį iškviečiamas... Tokios manipuliacijos būdingos šviesos eterio Evoliucijos Keliui. AT2

Greitą nušvitimą, pakylėjimą, išsilaisvinimą, stebuklingas galias, nemirtingumą ar norų išsipildymą tokie mėgsta žadėti. Stipriomis praktikomis, negrįžtamai pažeidžiančiomis neparuoštas subtiliąsias sistemas, jie žmones įveda į euforijos būseną, kurioje apsvaigę jie manipuliacijų jų sąmone nuo tikro nušvitimo nesugeba skirti, nes nežino, nei kas yra manipuliacija, nei kas yra nušvitimas. Tokiam apsvaigusiam žmogui viską galima įteigti. Šitaip kelias sielų vagystei paruošiamas. AT2


Tie, kurie ypač nori nušvisti ar tapti šventaisiais, barjerą tuo noru susirenčia, todėl ties juo energija užstringa. AT3
Šviesos kariui nesvarbu, ar jis maldininkas, ar Tėvynės gynėjas. Nerūpi jam nei nušvitimas, nei tapimas šventuoju. Jis daro tai, ko negali nedaryti, apie kitus galvoja, ne apie save. Tas, kuris apie nušvitimą galvoja, apie save galvoja, todėl negali būti atviras kolektyvinės sąmonės dalykams. Nušvitimas ir šventumas ateina tiems, kurie jų negeidžia, bet kolektyvinei sąmonei, t. y. kitų labui, atsiduoda dirbdami. AT3

“Šventasis” (Energetinio vampyro tipas EP) dirba pagal visas pramogų verslo taisykles. Kurdamas išskirtinį įvaizdį, jis pritraukia emocingų žmonių mases. Įaudrintos žmonių emocijos formuoja jam reikalingą psichinę energiją. Tos energijos kiekis (kokybės čia neieškoma) sukuria psichinį magnetizmą, traukiantį vis daugiau žmonių. Daugelis šventųjų žada žmonėms ypatingą išgijimą, karmos išvalymą, pakylėjimą, nušvitimą, troškimų išsipildymą. Tai vilionė. Beje, žmonių tikėjimas ir sukaupta bendra psichinė energija gali padaryti stebuklą, kuris pritraukia dar daugiau lengvatikių. Vieni šventieji ima didelius pinigus, kiti jų neima. AT3

Ar matėte šventąjį arba nušvitusįjį, kišantį kitiems į akis diplomą, kad parodytų, jog jį turi? Vidinei dvasinei jėgai ir išminčiai diplomai nereikalingi, nes jų nepaslėpsi. Tačiau vidinės jėgos neturintieji ieško išorinio patvirtinimo, pamaloninančio jų puikybę. AT3

Dvasios ieškojimus pradėjusieji, kaip ir dvasinį atsivėrimą imituojantieji, mėgsta elgtis kaip nušvitę, tokie nebūdami. AT3

Aistra greičiau pasiekti nušvitimą ar įgyti galių, kaip ir seksualinė aistra arba aistra turtui, arba valdžiai, gali turėti sunkiausių pasekmių, nes gadina tarpusavio santykius, iškreipia realų savęs ir pasaulio matymą. Ne vienam pakrinka psichika, prisitraukiamas apvaldymas. AT3

Tų, kurie išskirtinai į savo pojūčius ir būsenas pasineria (patirtis renka, EP), emocingas egoizmas ir puikybė užauga. Kai kas manosi tapęs tyras ir prie nušvitimo priartėjęs... Deja, ne nušvitimas tai, o sielos tragedija, nes taip gyvenant dar vienas gyvenimas tiktai sielos sapnu gali virsti. Iškyla grėsmė išsivystyti psichologinėms, o vėliau – psichinėms problemoms. AT3

Daug išoriniame Kelyje yra galių, nušvitimo, norų išsipildymo, stebuklingo išgijimo ar nemirtingumo ieškotojų. Jie laiko save ypatingais ir galvoja, kad jiems vos tik panorėjus viskas turėtų atsiverti. Su tokiais Involiucijos Kelio demonai žaidžia arba šviesos eterio Evoliucijos Kelio tarnai užsiima. AT3 

Meditacija turėtų padėti nuraminti emocijas ir mintis, išgryninti protą. Tik tokia būsena yra parengtinė tiems, kurie atsiveria kosminei sąmonei patirdami tai, kas vadinama nušvitimu. Galima išskirti kelias jo fazes. Mažutį nušvitimą daugelis Jūsų esate patyrę, kai ilgus metus kažką nagrinėję, mąstę galiausiai staiga imate ir... suvokiate, nes tam tikra situacija tapo Jums lyg tuo obuoliu, nukritusiu žymiajam Niutonui ant galvos. Kiek tokių situacijų yra buvę? Tai kelias į susivokimą. Šitaip įvyksta ir nušvitimas žmogui, kuris jau tam pasiruošęs. Tačiau primename, kad euforija nėra nušvitimas, nors ją patiriant taip pat gali būti savų susivokimų. AT3

Atsiveria platesnės sąmonės klodai, kurie padeda įžvelgti visa ko priežastis ir galimas pasekmes. Gali būti sunku tarti žodžius, todėl mieliau tylima. Būtent dėl to išminčiai nesiginčija, o pasakę, ką galėjo, nutyla. Kai kuriuos minėtus požymius galite būti patyrę nuoširdžiai, nuosekliai praktikuodami. Tačiau tai nėra nušvitimas, nes tikrojo nušvitimo būsena išlieka. Tie požymiai rodo, jog vyksta valymosi procesas, jie gali signalizuoti apie prasidėjusią pertvarką endokrininės sistemos liaukose, pačioje hipofizėje ir smegenyse. Apie tai šioje knygoje jau kalbėjome. Susivokusysis negali mąstyti taip, kaip kiti įpratę, nes jo sąmonė pakitusi. Kaip jis mąsto, taip ir gyvena. Iš tiesų toks žmogus net nemąsto, kaip gyventi, jis tiesiog gyvena, atsižvelgdamas į jam vienam žinomus ritmus, todėl yra spontaniškas. Samadhi būsena – tai nušvitimas, įvykęs sielai susijungus su Dieviškuoju Šaltiniu. <...> Bet kuriuo atveju apgailėtini yra tie dvasios siekiantieji, kurie, vaidindami išminčius, laiko savo nevaldomos seksualinės energijos išlydžius ir neapgalvotus, impulsyvius, neva spontaniškus veiksmus ar žodžius išskirtinumu. Tai rodo savo psichinės energijos nevaldymą, o ne pakitusią sąmonę. AT3

Taip dvasiniai egregorai virsta geriau ar prasčiau organizuotomis įmonėmis, o Dievas arba tiesiog nušvitimas – pardavimo produktu. <...> Tokiu būdu dvasingumas verslu tampa, kaip jau kalbėta. Tikrieji Mokytojai perspėja, kad nei nušvitimo, nei tikrųjų Pašventimų, nei ypatingų galių už pinigus nenusipirksite. Dvasia neparduodama, nes ji nėra daiktas ar prekė. AT3

Išgirskite nušvitusį Advaitos Meistrą Šri Papadži: „Tikrojo Meistro neatskirsi pagal jo žodžius ir
veiksmus, tačiau šalia jo Tavo protas greičiausiai nutils. <...> Žmonės dažnai aprašinėja požymius ir bruožus, būdingus Mokytojui, bet Tikrasis Mokytojas neturi jokių požymių <...>. Tikrasis Guru nemoko žodžiais, nes žodžiais neįmanoma perduoti Tiesos. Tyla yra Mokymas... Didžioji dauguma mokytojų loja dieną naktį <...>. Viskas yra Tavo Guru: akmenys moko tave tylos, medžiai moko atjautos, o vėjas – neprisirišimo. Daug Tu gali turėti Guru, daug dėstytojų ir psichologų, bet Sadguru vienas... Kaip sutikti šį Meistrą? Pašalinus ego... AT3

Vargas tiems, kurie nebūdami nušvitę tokius vaizduoja. AT3

Ypatingų efektų, neužsitarnauto nušvitimo ieškodami ir siekdami, manipuliatorius pritraukiate ir iliuzijų pasauliuose prasmengate. Kas tada kaltas? AT3

Citatas surinko Edmundas