Malda į Tiesos, išminties ir palaimos Tėvą

Šv. Augustinas vitražo fragmente. Lightner Museum, Florida


Į Tave šaukiuosi, Tiesos Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra tikra, kas tik yra tikra.
Išminties Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra išmintinga, kas tik yra išmintis.
Dieve, tikrasis ir aukščiausias Gyvenime, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas gyvena, kas tikroje ir kilniausioje prasmėje gyvena.
Palaimos Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra laiminga, kas tik yra laiminga.
Gerumo ir gražumo Dieve, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas yra gera ir gražu, kas tik gera ir gražu.
Dieve, dvasine Šviesa, kuriame, iš kurio ir per kurį viskas dvasiškai žiba, kas tik dvasiškai spindi.
Dieve, kurio Karalystė yra visas pasaulis, kurio mūsų išmanymas neapima.
Dieve, iš kurio Karalystės įstatymas ir mūsų visatos dalyje yra įrašytas.
Dieve, nuo Tavęs nutolti reiškia nupulti, į Tave kreiptis reiškia prisikelti, Tavyje pasilikti -reiškia tvirtai stovėti.
Dieve, Tave apleisti reiškia mirti, prie Tavęs sugrįžti reiškia atgimti, Tavyje gyventi reiškia tikra prasme gyventi.
Dieve, tas Tave praranda, kuris yra apakęs, tas Tavęs ieško, kuris prie to paraginamas, tas randa, kuris nuodugniai yra apvalytas.
Dieve, Tave palikti, reiškia pražūtį. Prie Tavęs veržtis, tai Tave mylėti. Tave matyti, tai Tave turėti.
Dieve, į Tave kreipia mūsų dėmesį tikėjimas, prie Tavęs kelia viltis, su tavimi riša meilė.
Dieve, per Tave mes nugalime priešą (ydas ir puikybę E.P.).
Dieve, iš Tavęs teka mums visokia gėrybė.
Per Tave kiekvienas blogis laikomas toli nuo mūsų.
Dieve, virš Tavęs yra niekas, už Tavęs yra niekas ir be Tavęs yra niekas.
Dieve, po Tavimi yra viskas, Tavyje yra viskas ir su Tavimi yra viskas.
Tu sutvėrei žmones pagal Savo paveikslą ir panašumą, ir kiekvienas, kuris save pažįsta, tai žino. 
Išklausyk, išklausyk mane, mano Dieve, mano Viešpatie, mano Karaliau, mano Tėve, mano pirmoji Priežastie, mano Viltie, mano Nuosavybė, mano Garbė, mano Namai, mano Tėviškė, mano lšganyme, mano Šviesa, mano Gyvenime!
Išklausyk mane savo būdu, kuris taip daugeliui yra nežinomas.

Šv. Augustinas (354-430 m.)

Šaltinis: http://www.magnificat.lt

Po šios maldos rekomenduočiau pasakyti  10 Tėve mūsų

Skliausteliuose mano pastaba.

Komentarai